Unsere Kooperationspartner

 

tuhh

 

 z werkstatt

 

 MIT

 

 vorwerk stiftung 

 

SPK

 

logo dpjw

 

bossard logo2010

 

sor-smc

 

 

Deutschland klein grossbritannien klein frankreich klein polen klein spanien klein ungarn klein

luftbild

Gimnazjum Tostedt (położone na 9 stopniu 43 minucie długości geograficznej wschodniej oraz na 53 stopniu 17 minucie szerokości geograficznej północnej) należy do związku gmin Tostedt i znajduje się w kraju związkowym Dolnej Saksonii na południowy zachód od metropolii Hamburga. Liczący ponad 25 tysięcy mieszkańców związek gmin dzieli się na 9 gmin członkowskich. Sama miejscowość Tostedt ma około 13 tysięcy mieszkańców.

Gimnazjum sąsiadujące ze szkołą główną i realną usytuowane jest na skraju miejscowości, oferuje dzięki swojemu położeniu i architekturze miłą i rodzinną atmoserę do nauki. Zostało ono założone w roku 1982, a w roku 1987 przeprowadzono w nim po raz pierwszy egzamin dojrzałości. Obok głównego kompleksu budynków, w którym umieszczone są klasy od 5 do 10 oraz kilka pracowni, istnieje jeszcze w odległości 3 minut drogi tzw., Centrum Pozimu Wyższego, w którym uczą się (przeważnie) klasy od 11 do 12. Do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego przeznaczone są dwie hale sportowe oraz rozległe obiekty na zewnątrz.

 

foto2

 Poza obowiązkową nauką oferuje się uczniom kółka zainteresowań, projekty, praktyki zakładowe, programy wymiany, wycieczki, zajęcia wyrównawcze
i inne. Do tradycji należą już takie imprezy jak: koncert letni, koncert Bożonarodzeniowy, teatr szkolny, gazeta szkolna jak rownież udział uczniów we współzawodnictwie np. w dziedzinie języków obcych, sporcie i geografii.

Struktura organizacyjna gimnazjum Tostedt

Ogólna liczba uczniów:

670
Poziom klas młodszych I (klasy od 5 do 10): 500 uczniów w 20 oddziałach

Poziom klas starszych II (klasy od 11 do 12):

170 uczniów w 7 oddziałach

Nauczyciele: ogólnie: 58 osób – mężczyźni 26 , kobiety 32

Organa szkolne

Rada Uczniowska:

reprezentuje interesy uczniów, składa się z członków wybranych spośród wszystkich uczniów

Rada Rodziców:

reprezentuje rodziców uczniów, składa się z członków wybranych spośród wszystkich rodziców

Zespół Doradczy:

wybrany spośród grona nauczycielskiego, reprezentuje interesy nauczycieli

Konferencja Ogólna:

najwyższy organ podejmujący decyzje w sprawach pedagogicznych, który składa się
z: Dyrekcji Szkoły, Grona Pedagogicznego oraz po 14 przedstawicieli z Rady Rodziców i Rady Uczniowskiej

zarzad szkoły:

Ten organ składa się z 16 wybieranych członków (4 sposród rodziców, 4 uczniów i 8 nauczycieli z dyrektorem szkoły włącznie, którzy powinni współpracować w celu podnoszenia jakości pracy szkoły.

Dyrekcja Szkoły:

Dyrektor Szkoły Pan Birkner, Vice – dyrektor  Pani Aepler oraz
3 zastępców – koordynatorów (wszyscy pełniący zarówno funkcje dydaktyczne i kierownicze) jak też 2 sekretarki

Przedmioty

Obok tak zwanych przedmiotów rozszerzonych (wyższa liczba godzin) takich jak: język niemiecki, język angielski, następny język obcy – jak język francuski lub łacina oraz matematyka są wykładane następujące przedmioty (o obniżonej liczbie godzin): sztuka i muzyka/ geografia, historia, polityka, religia, etyka/ biologia, chemia, fizyka również informatyka (tylko
na poszczególnych poziomach)/ wychowanie fizyczne

Oferta nauczania języków obcych w Gimnazjum Tostedt

Język angielski nauczany jest obowiązkowo w Dolnej Saksonii od 3 klasy szkoły podstawowej i kontynuowany u nas w gimnazjum. Od klasy 6 uczniowie muszą zdecydować się na drugi obowiązkowy język obcy (język francuski lub łacina). Obecnie moga oni wybrac dobrowolnie od klasy 10 język hiszpański lub łacinę jako trzeci język obcy.

Ocenianie

Tak jak w całych Niemczech obowiązuje także i w naszej szkole w klasach od 5 do 10 skala ocen od 1 do 6 (1: najlepsza ocena, 6: najgorsza ocena). Od klasy 11 obowiązuje punktowy system oceniania od 0 do 15 punktów (0: najgorszy stopień, 15: najlepszy stopień). Po każdym półroczu uczniowie otrzymują świadectwo, na którym wystawione są oceny ze wszystkich nauczanych w danej klasie przedmiotów. Na te oceny składają się wyniki z wypowiedzi ustnych stanowiące co najmniej 50% ogólnej oceny oraz wyniki z prac pisemnych i sprawdzianów.

Poziom początkowy i średni (klasy od 5 do 10)

Do gimnazjum nie zdaje się egzaminu wstępnego. Zamiast tego szkoły podstawowe wydają dzieciom, kończącym klasę 4, pisma rekomendujące dotyczące ich dalszej kariery szkolnej (szkoła główna, szkoła realna lub gimnazjum). Wielu rodziców postępuje zgodnie z pismem rekomendującym, chociaż nie muszą tak robić. W klasach od 5 do 10 można powtarzać rok lub ewentualnie opuścić szkołę. Podczas gdy po klasie 10 otrzymuje się promocję do klasy 11 (poziom wyższy), posiada się tzw. świadectwo ukończenia poziomu średniego, z którym to świadectwem można przystąpić do nauki na poziomie wyższym (od klasy 11 do 12) lub rozpocząć naukę zawodu w jakiejś firmie. 

Poziom wyższy (klasy od 11 do 12)

Klasa 10 stanowi przygotowanie do ostatnich dwóch lat pobytu w szkole. Od klasy 11 uczniowie muszą zdecydować się na określony zakres nauki, kładąc główny nacisk albo na: 1. obszar zadań A (obszar językowo-literacko -artystyczny), albo na: 2. obszar zadań B (obszar nauk społecznych) lub też na: 3. obszar zadań C (obszar matematyczno-przyrodniczno-techniczny). Ten wybór oznacza, że mając u podstawy obowiązujące wszystkich przedmioty, takie jak: język niemiecki, matematyka, polityka, wychowanie fizyczne itd. poszczególne przedmioty muszą być przygotowywane intensywniej (np. historia i geografia z obszaru zadań B). Poziom wyższy kończy się maturą przeprowadzaną centralnie, tzn. egzaminy pisemne z poszczególnych przedmiotów są ustalane przez Ministerstwo Oświaty i odbywają się równocześnie we wszystkich gimnazjach Dolnej Saksonii. Posiadając świadectwo dojrzałości otrzymuje się możliwość dostępu do wyższych uczelni, tzn. można zapisać się na dowolny uniwersytet w Republice Federalnej Niemiec w zasadzie bez egzaminu wstępnego.

Wyposażenie techniczne

  • Szkoła dysponuje biblioteką o powierzchni około 160 m², posiadającą księgozbiór liczący około 16 tysięcy tomów oraz różne czasopisma.
  • Oprócz trzy pracowni komputerowych liczący aż do 33 stanowisk, uczniowie mogą korzystać z umieszczonych w różnych miejscach gimnazjum komputerów w związku z zadanymi pracami szkolnymi.(w sumie prawie 160 komputery)
  • Kawiarenka i stołówka znajdujące się w głównym budynku szkolnym, jak też 1 automat mieszczące się w Centrum Poziomu Wyższego, zaspokajają potrzeby uczniowskie.
  • Własnymi pracowniami dysponują takie przedmioty jak: sztuka, muzyka, geografia, biologia, chemia, fizyka.    

Odpowiedzialny za tę stronę Dr. Junker

Tłumaczenie: Elżbieta Michalczyszyn